Organizacja SOUTW OMEGA

Organami władzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

  Walne Zgromadzenie Członków

1) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem władzy.

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje zarząd co najmniej raz w

roku jako sprawozdawcze i raz na trzy lata jako sprawozdawczo–wyborcze.

3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

Zarząd

Zuzanna Banaszek-Kątny            –       Prezes Zarządu

Jadwiga Tomczak                         –       Wiceprezes Zarządu

Jolanta Pawlik-Zielińska                –        Sekretarz

Barbara Słoniewicz                       –        Skarbnik

Alicja Nałęcz                                  –        Członek Zarządu

Aleksandra Strzelec                       –       Członek Zarządu

Jadwiga Zanowska-Troć                –        Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Krystyna Sobolewska

Anna Okońska

Anna Giedroyć-Gilowska

Akta prawne